Polica privatnosti

Tko smo mi?

Uskladu s UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (u daljnjem tekstu: GDPR) i u vezi s odredbama Zakona o provedbi uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018), Wedding EXPO Zagreb iz Zagreba, Siget 9, MB: 98220900, ŽELJEZIĆ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Matija Željezić zastupano po vlasniku Matija Željezić (u daljnjem tekstu: WEDDING EXPO ZAGREB).

POLITIKU ZASTITE OSOBNIH PODATAKA WEDDING EXPO ZAGREB

Wedding EXPO Zagreb pridaje osobitu pažnju zaštiti osobnih podataka i privatnosti ispitanika u skladu s važećim propisima. Wedding EXPO Zagreb. u svom svakodnevnom poslovanju prikuplja i obrađuje osobne podatke klijenata, zaposlenika, poslovnih partnera i drugih osoba s kojima ostvaruje poslovnu suradnju (u daljnjem tekstu: ispitanici). Ovom Politikom se definiraju osnovna načela i pravila zaštite osobnih podataka u skladu s poslovnim i sigurnosnim zahtjevima, kao i zakonskim propisima. Politika zaštite osobnih podataka (u daljnjem tekstu: Politika) je temeljni akt koji opisuje svrhu i ciljeve prikupljanja, obrade i upravljanja osobnim podacima te osigurava adekvatnu razinu zaštite podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (u nastavku: Uredba) i drugim primjenjivim važećim zakonima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.

 1. Područje primjene
 2. Načela obrade osobnih podataka
 3. Načini prikupljanja osobnih podataka
 4. Vrsta, kategorija, svrha, priroda obrade osobnih podataka
 5. Službenik za zaštitu osobnih podataka i evidencija aktivnosti obrade
 6. Obrada posebnih kategorija osobnih podataka
 7. Prava ispitanika
 8. Procedura u slučaju incidenta
 9. Završne odredbe

Područje primjene


Politika se primjenjuje na sve osobne podatke ispitanika koje Wedding EXPO Zagreb prikuplja, upotrebljava ili na drugi način obrađuje, izravno ili putem svojih partnera. Osobni podatak jest svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno (dalje u tekstu: podatak ili osobni podatak). Obrada podataka jest bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, primjerice prikupljanje, snimanje, spremanje, upotreba, prijenos osobnih podataka i uvid u osobne podatke, osim u slučajevima gdje se obraduju anonimizirani podaci. Politika se primjenjuje na sve usluge i proizvode koji uključuju obradu osobnih podataka. Wedding EXPO Zagreb je voditelj obrade u odnosu na osobne podatke ispitanika koje obrađuje u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Načela obrade osobnih podataka


Wedding EXPO Zagreb osobne podatke obrađuje u skladu sa sljedećim načelima obrade:

 1. Zakonitost i poštenje – s obzirom na ispitanike i njihova prava, obrađivat će se osobni podaci ispitanika sukladno važećim zakonima i pokrivajući sva prava ispitanika. Obrada je zakonita samo ako je ispunjeno najmanje jedno od sljedećeg:
  • ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednoj ili više posebnih svrha;
  • obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;
  • obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade;
  • obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;
  • obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;
  • obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Privola je svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose. Kada se obrada temelji na privoli, voditelj obrade mora moći dokazati da je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka. Ako ispitanik da privolu u vidu pisane izjave koja se odnosi i na druga pitanja, zahtjev za privolu mora biti predočen na način da ga se može jasno razlučiti od drugih pitanja, u razumljivom i lako dostupnom obliku uz uporabu jasnog i jednostavnog jezika.

Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Prije davanja privole, ispitanik se o tome obavješćuje. Povlačenje privole mora biti jednako jednostavno kao i njezino davanje.

 1. Transparentnost – osigurat će se transparentnost obrade osobnih podataka te će, sukladno Uredbi, pružiti ispitanicima sve potrebne informacije i na zahtjev osigurati ispitanicima uvid u njihove podatke, obrazloženja obrade, temelje i zakonitosti obrade itd. Kroz ovu Politiku, osigurat će se informacije ispitanicima o tome kako se osobni podaci koji se odnose na njih prikupljaju, upotrebljavaju, daju na uvid ili na drugi način obrađuju, kao i do koje se mjere ti osobni podaci obrađuju ili će se obrađivati. Ispitanik će biti pravovremeno, odnosno prije samog prikupljanja podataka, upoznat sa svim relevantnim informacijama.
 2. Ograničenje svrhe – osobni podaci moraju biti prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama.
 3. Ograničenje pohrane – Podaci ispitanika pohranjuju se i obrađuju samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže ili kraće vrijeme čuvanja ili u drugim slučajevima izričito propisanim zakonom. Nakon toga, podaci se trajno brišu ili čine anonimnima.
 4. Smanjenje količine podataka – osobni podaci prikupljaju se i obrađuju na način da su primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju.
 5. Točnost – Wedding EXPO Zagreb osigurava da su podaci točni i prema potrebi ažurni; moraju se poduzeti sve razumne mjere radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave. Primjena ovog načela ostvaruje se na način da ispitanik može zatražiti ispravak podataka u slučaju da primijeti da neki od njegovih osobnih podataka nije ispravno naveden.
 6. Cjelovitost i povjerljivost – prikupljaju se i obrađuju podaci na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera. Wedding EXPO Zagreb ima sklopljene ugovore s IT društvima, antivirusnu zaštitu, metode nadzora nad pristupom podacima, ograničenja prista. Točnost – Wedding EXPO Zagreb osigurava da su podaci točni i prema potrebi ažurirani; moraju se poduzeti sve razumne mjere radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave. Primjena ovog načela ostvaruje se na način da ispitanik može zatražiti ispravak podataka u slučaju da primijeti da neki od njegovih osobnih podataka nije ispravno naveden.
 7. Cjelovitost i povjerljivost – prikupljaju se i obrađuju podaci na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera. Wedding EXPO Zagreb ima sklopljene ugovore s IT društvima, antivirusnu zaštitu, metode nadzora nad pristupom podacima, ograničenja pristupa podacima sukladno potrebi radnog mjesta i sl.

Načini prikupljanja osobnih podataka

Podaci se prikupljaju prvenstveno izravno od ispitanika, i to na način da ih oni dostave. Najčešći primjer za ovakav način prikupljanja podataka jest zasnivanje radnog odnosa ili zahtjev za davanje ponude za uslugu ili proizvod, pri čemu ispitanik daje podatke i dokumente koji su nužni za prijavu na obvezna osiguranja i/ili identifikaciju (npr. ime, prezime, adresa, preslika dokumenata, OIB itd.).

Vrsta, kategorija, svrha, priroda obrade osobnih podataka

Ovisno o ugovorenoj usluzi ili proizvodu, privolama ispitanika te svrsi za koju se pojedini podatak upotrebljava, Wedding EXPO Zagreb je ovlašten prikupljati vrste podataka ispitanika navedene u nastavku. Pritom uvijek prikuplja samo one podatke koji su nužni za postizanje određene zakonite svrhe. Također, na zahtjevima za pojedinu svrhu naznačeni su podaci koji su obvezni za sklapanje ugovora ili ispunjenje neke druge svrhe.

U svrhu zasnivanja radnog odnosa ili sklapanja ugovora o djelu obrađuju se tzv. matični podaci, tj. podaci koje je ispitanik dao u svrhe sklapanja i izvršenja ugovora, prijave na obvezna osiguranja, na poreznu upravu i sl. (npr. ime i prezime, spol, datum rođenja, adresa, kontaktni podaci i ostali propisani važećim zakonima). U svrhu davanja ponude, prikupljaju se ime, prezime, adresa i OIB, radi eventualnog sklapanja ugovora. Izlagači u svrhu najma prostora i plaćanja najma prostora dostavljaju ime i prezime, OIB, broj žiro računa, telefon, mobitel, e-mail adresa, fax, web stranica itd. Klijenti i dobavljači u svrhu zasnivanja poslovnog odnosa te izdavanja računa za izvršene usluge ili proizvode dostavljaju ime, prezime, adresu i OIB. Ispitanici također radi identifikacije dostavljaju preslike važećih osobnih iskaznica ili druge potrebne identifikacijske isprave.

Podaci se obrađuju u digitalnom obliku te kao ručni zapisi. Kod Wedding EXPO Zagreb osobne podatke obrađuju Odjel prodaje, Odjel općih poslova, Odjel računovodstva i financija.

Podaci se obrađuju u Republici Hrvatskoj te se ne proslijeđuju trećim osobama, osim iznimno, ako postoji zakonska obveza ili izričito ovlaštenje na temelju zakona (npr. na temelju zahtjeva suda) ili ako za obavljanje pojedinih poslova angažiramo drugu osobu kao tzv. podizvođača, tj. izvršitelja obrade (npr. Vanjsko knjigovodstvo). Važno je naglasiti da izvršitelj obrade djeluje isključivo po nalogu Wedding EXPO Zagreb te da Wedding EXPO Zagreb osigurava sve mjere zaštite podataka kao da ih sam obavlja.

Zaštita osobnih podataka i evidencija aktivnosti obrade

Wedding EXPO Zagreb vodi evidenciju aktivnosti obrada za koje je odgovoran, odnosno u slučajevima kada je u ulozi voditelja obrade. Ta evidencija je u elektroničkom obliku i sadržava najmanje sljedeće informacije: ime i kontaktne podatke voditelja obrade i Službenika za zaštitu podataka; svrhe obrade, opis kategorija ispitanika i kategorija osobnih podataka, kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, uključujući primatelje u trećim zemljama ili međunarodne organizacije; prijenose osobnih podataka u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, uključujući ime treće zemlje ili naziv međunarodne organizacije, predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka, ako je to moguće, opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera.

Obrada posebnih kategorija podataka

Wedding EXPO Zagreb ne obrađuje podatke koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu ili seksualnu orijentaciju pojedinca. Obrada gore navedenih posebnih kategorija osobnih podataka provodit će se iznimno u sljedećim uvjetima:

 • Ispitanik je dao izričitu privolu za obradu tih osobnih podataka za jednu ili više određenih svrha.
 • Obrada je nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava Wedding EXPO Zagreb ili ispitanika u području radnog prava i prava o socijalnoj sigurnosti te socijalnoj zaštiti, u mjeri u kojoj je to odobreno u okviru prava Europske Unije, Prava Republike Hrvatske ili kolektivnog ugovora, u skladu s Pravom Republike Hrvatske, koje propisuje odgovarajuće zaštitne mjere za temeljna prava i interese ispitanika.
 • Obrada je nužna za zaštitu životno važnih interesa ispitanika ili drugog pojedinca.
 • Obrada se odnosi na osobne podatke za koje je očito da ih je objavio ispitanik.
 • Obrada je nužna za uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Wedding EXPO Zagreb posebno štiti osobne podatke djece, budući da djeca mogu biti manje svjesna rizika, posljedica i zaštitnih mjera te svojih prava u vezi s obradom osobnih podataka. Djecom se smatraju osobe mlađe od šesnaest godina, te je za obradu podataka djece potrebna pisana suglasnost ili privola zakonskog zastupnika.

Prava ispitanika

Osobne podatke se obrađuje sukladno pravima ispitanika definiranim unutar Uredbe, a koja su navedena u nastavku:

 1. Pravo na brisanje (“pravo na zaborav”) – ispitanik ima pravo zatražiti brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, a Wedding EXPO Zagreb je obvezan izbrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
 • Osobni podaci više nisu potrebni u svrhu za koju su prikupljeni ili na drugi način obrađeni.
 • Ispitanik povlači privolu na kojoj se obrada temelji, a ne postoji druga pravna osnova za obradu.
 • Ispitanik uloži prigovor na obradu, a legitimni razlozi za brisanje prevladavaju nad legitimnim interesom za obradu i/ili čuvanje osobnih podataka.
 • Osobni podaci nezakonito su obrađeni.
 • Osobni podaci moraju se obrisati radi poštovanja pravne obveze.
 1. Pravo na pristup podacima – ispitanik ima pravo dobiti potvrdu od Wedding EXPO Zagreb da se njegovi osobni podaci obrađuju te ako se takvi podaci obrađuju, pravo na pristup osobnim podacima i svrsi obrade, kategorijama podataka, potencijalnim primateljima kojima će osobni podaci biti otkriveni i sl.
 2. Pravo na ispravak – ispitanik ima pravo zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, uključujući davanje dodatne izjave. Ispitanici imaju obvezu ažuriranja osobnih podataka.
 3. Pravo na prenosivost podataka – ispitanik ima pravo dobiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio Wedding EXPO Zagreb, u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade. Potrebno je uzeti u obzir da se pravo prenosivosti odnosi isključivo na osobne podatke ispitanika.
 4. Pravo na prigovor – ispitanik ima pravo temeljem svoje posebne situacije uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. U takvom slučaju, Wedding EXPO Zagreb više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadmašuju interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Također, ako se osobni podaci obrađuju u svrhu izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega u svrhu takvog marketinga, uključujući izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom.
 5. Pravo na ograničenje obrade – ispitanik ima pravo zatražiti ograničenje obrade u slučaju da osporava točnost osobnih podataka, smatra da je obrada nezakonita, protivi se brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe ili u slučaju kada je ispitanik uložio prigovor na obradu te očekuje potvrdu nadmašuju li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.

Navedena prava ispitanik može ostvariti obračanjem Sluzbeniku za zastitu osobnih podataka na: info@weddingexpo.hr

Procedura u slučaju incidenta

Wedding EXPO Zagreb poduzima procesne i tehnološke mjere kako bi zaštitio osobne podatke ispitanika. Dodatno, sve osobe koje obrađuju osobne podatke imaju dužnost obavijestiti odgovorne osobe (prvenstveno Službenika za zaštitu podataka) u slučaju incidenta vezanog uz zaštitu osobnih podataka, a u slučaju povrede osobnih podataka Wedding EXPO Zagreb je dužan prijaviti Agenciji za zaštitu osobnih podataka unutar 72 sata nakon saznanja o povredi, ako je to izvedivo. Wedding EXPO Zagreb je dužan obavijestiti odgovorne osobe direktno ako je u ulozi voditelja obrade, a u ulozi izvršitelja obrade obavješćivanje se provodi putem voditelja obrade koji je osoba za kontakt. Također, u slučaju povrede osobnih podataka koja će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca, Wedding EXPO Zagreb bez nepotrebnog odgađanja obavještava ispitanika o povredi osobnih podataka.

Iznimno, Wedding EXPO Zagreb neće obavijestiti ispitanika u slučaju povreda osobnih podataka ako je ispunjen barem jedan od sljedećih uvjeta:

 • Poduzete su odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite, te su te mjere primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka.
 • Poduzete su naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode ispitanika.
 • Time bi se zahtijevao nerazmjeran napor.

Ispitanik ima pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) u slučaju incidenta koji se tiče njegovih osobnih podataka i ako smatra da Wedding EXPO Zagreb krši njegova prava definirana Općom uredbom o zaštiti podataka.

Završne odredbe


Ova Politika stupa na snagu dana 1. 12. 2019. godine. Svi pojmovi korišteni u ovoj Politici i njihove definicije preuzeti su iz Opće uredbe o zaštiti podataka.

Cookies (kolačiči)


Ova Politika privatnosti opisuje način na koji web stranica Wedding EXPO Zagreb koristi kolačiće i kako štitimo privatnost posjetitelja naše web stranice. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vašem računalu ili mobilnom uređaju prilikom posjeta web stranici. Oni omogućuju web stranici da prepozna vaš uređaj i pruži vam personalizirano iskustvo pregledavanja.

Korištenjem naše web stranice, pristajete na korištenje kolačića u skladu s ovom Politikom privatnosti. Ako ne želite da se kolačići pohranjuju na vašem uređaju, možete ih blokirati ili onemogućiti putem postavki preglednika. Međutim, trebate biti svjesni da blokiranje kolačića može utjecati na funkcionalnost web stranice i može vam ograničiti pristup određenim dijelovima ili funkcionalnostima.

Kako koristimo kolačiće?

Wedding EXPO Zagreb koristi kolačiće radi poboljšanja funkcionalnosti i performansi naše web stranice, pružanja personaliziranog iskustva pregledavanja, analize prometa i oglašavanja. Kolačići nam omogućuju da prepoznamo vašu posjetu našoj web stranici, zapamtimo vaše postavke i pružimo vam relevantne informacije i ponude.

Vrste kolačića koje koristimo:

 1. Osnovni kolačići: Ovi kolačići su neophodni za pravilan rad web stranice i omogućuju vam navigaciju i korištenje njenih osnovnih funkcionalnosti. Oni ne prikupljaju osobne podatke.
 2. Analitički kolačići: Koristimo analitičke kolačiće kako bismo prikupili informacije o tome kako posjetitelji koriste našu web stranicu, kao što su broj posjeta, pregledane stranice i vrijeme provedeno na web stranici. Ove informacije nam pomažu u poboljšanju funkcionalnosti i sadržaja web stranice.
 3. Funkcionalni kolačići: Ovi kolačići omogućuju web stranici da zapamti vaše odabrane postavke i pruži vam personalizirano iskustvo pregledavanja. Na primjer, moguće je da se zapamte vaši jezični odabiri ili preferirane postavke prikaza.
 4. Oglašivački kolačići: Koristimo oglašivačke kolačiće kako bismo vam pružili relevantne oglase temeljene na vašem pregledavanju naše web stranice i drugim web stranicama. Ti kolačići prate vašu aktivnost i omogućuju nam da prilagodimo oglase vašim interesima.

Vaš pristanak i upravljanje kolačićima:

Prilikom posjeta naše web stranice, prihvaćate upotrebu kolačića u skladu s ovom Politikom privatnosti. Ako želite povući svoj pristanak ili upravljati postavkama kolačića, možete to učiniti putem postavki preglednika koje koristite. Većina preglednika omogućuje vam kontrolu nad kolačićima, uključujući mogućnost blokiranja ili brisanja kolačića.

Vaša prava:

Imate pravo pristupa, ispravka, brisanja i ograničenja obrade vaših osobnih podataka. Također imate pravo uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka i povući svoj pristanak na korištenje kolačića. Ako želite iskoristiti ova prava ili imate bilo kakva pitanja ili pritužbe vezane uz našu politiku privatnosti ili korištenje kolačića, molimo kontaktirajte nas putem podataka za kontakt navedenih u nastavku.

Kontakt podaci:

Wedding EXPO Zagreb: Email: info:weddingexpo.hr

Ažuriranje politike privatnosti i kolačića:

Ova Politika privatnosti i korištenja kolačića može se povremeno ažurirati kako bismo odgovorili na promjene u zakonodavstvu ili praksi te kako bismo poboljšali način zaštite vaše privatnosti. Preporučujemo vam da redovito provjeravate ovu politiku kako biste bili informirani o eventualnim promjenama.

Zadnje ažuriranje: 1.7.2023

Hvala vam što ste pročitali našu Politiku privatnosti i korištenja kolačića. Ako imate bilo kakva pitanja ili nedoumice, slobodno nas kontaktirajte.